Építési engedély Használatbavételi
engedély

Az építési engedélyhez szükséges dokumentáció környezetvédelmi és természetvédelmi követelményei
 
1.) Az építési engedélyezési dokumentáció - a 312/2012 (XI.8.) Korm. rendeletben előírt tartalmi követelményekkel összhangban - terjedjen ki a talaj, a légszennyezőanyag kibocsátás, a zaj- és rezgésvédelem kérdéskörökre, valamint a veszélyes hulladék gyűjtésének és elbánásának módjára, valamint az építéssel érintett terület esetleges természeti védettségére.
2.) A tervanyagban be kell mutatni a tervezett létesítményben folytatandó tevékenységet, valamint tevékenység során üzemszerűen a talajba kerülő szennyezőanyagok megnevezését és mennyiségét, figyelembe véve a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. mellékletét.
3.) A dokumentációnak tartalmaznia kell a keletkező hulladékok [2000. évi XLIII. tv. és végrehajtási rendeletei, 225/2015.(VIII.7.) Kormányrendelet, a 385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet, 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet] gyűjtésének módját, mennyiségét. A dokumentációnak ki kell térni, hogy a tervezett létesítményben folytatandó tevékenység a hulladék kezelésével, vagy azzal kapcsolatos létesítmény engedélyezésre irányul-e. Amennyiben a tervezett létesítmény a hulladék kezelésével kapcsolatos, úgy az abban tervezett technológia részletes ismertetése is szükséges.
4.) Amennyiben a módosított 306/2010(XII.23.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó légszennyező pontforrás létesül, a pontforrásra vonatkozó légszennyezési kibocsátási határértékek betartását igazoló műszaki dokumentációt (számítást, referencia mérést, stb.) kell előterjeszteni. A tartalmi elvárásokhoz ajánlott a 306/2010(XII.23.) Kormányrendelet szerint a használatbavételi engedélyezéshez benyújtandó levegővédelmi engedély kérelem (Kormányrendelet 5. sz. melléklet) tematikáját követni, különös tekintettel a pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációs (mg/m3) értékeire és a pontforrásokhoz tartozó térfogat (füstgáz-áram) (m3/óra) adataira.
5.) Ha zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban a környezetvédelmi hatóság szakhatóságként jár el, akkor az építészeti-műszaki dokumentációnak a zaj- és rezgésvédelmi szabályozás tekintetében a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tartalmú zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia.
6.) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv. 7.§ {védett területen 19.§(2) 21.§(3)b, 31.§, 35.§(1)a, 51.§(6)a,} figyelembevételével kell tervezni. A külterületi ingatlanok érintettsége esetében, a szakhatósági megkeresés mellékleteinek a táj- és természetvédelmi dokumentációt is tartalmaznia kell.
7.) Amennyiben a tervezett létesítmény 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet I. táblázat 14. pontjában, vagy a 6. melléklet II. táblázat 11. pontjában megtalálható, úgy arra vonatkozóan a dokumentáció mellé csatolni szükséges a megfelelő részletességgel kitöltött 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 13. mellékletét.
8.) A település szerinti jegyzőhöz történő engedélykérelem benyújtásakor, a kérelem mellékleteként csatolni szükséges a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 6. melléklet szerinti megfelelő összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki kivonatot.
9.) A kormányhivatalhoz, illetve járási hivatalhoz történő engedélykérelem benyújtásakor, a kérelem mellékleteként csatolni szükséges a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti megfelelő összegű egyéb eljárási költség, szakértői díj megfizetését igazoló banki kivonatot.