Vízvédelemmel összefüggő jogszabályok
Felszíni vízvédelemmel
kapcsolatos jogszabályok
Felszín alatti vizek védelmével
kapcsolatos jogszabályok

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról - 214,0 kB
1959. évi 32. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozása tárgyában Bécsben, az 1956. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről - 74,9 kB
21/2006.(I.31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról - 60,6 kB
276/2005.(XII.20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről - 79,1 kB
340/2004.(XII.22.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról - 26,1 kB
221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól - 214,2 kB
220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól - 237,5 kB
174/2003.(X.28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáró - 76,8 kB
27/2002.(II.27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről - 32,9 kB
26/2002.(II.27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról - 83,7 kB
25/2002.(II.27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról - 346,1 kB
273/2001.(XII.21.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről - 92,3 kB
201/2001.(X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről - 480,4 kB
41/2001.(III.14.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vízgazdálkodási kérdések tárgyában aláírt Egyezmény kihirdetéséről - 52,9 kB
239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről - 58,5 kB
74/2000.(V.31.) Korm. rendelet a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény kihirdetéséről - 188,3 kB
120/1999.(VIII.6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról - 91,2 kB
28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól - 397,9 kB
27/2005.(XII.25.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásnak ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról - 237,0 kB
178/1998.(XI.6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról - 35,9 kB
201/1997.(XI.19.) Korm. rendelet a kizárólagos állami tulajdonban lévő víziközmű vagyon használatba adásáról - 33,3 kB
132/1997.(VII.24.) Korm. rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról - 51,2 kB
232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól - 69,8 kB
127/1996.(VII.25.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között Pécsett, 1994. július 10-én aláírt, a vízgazdálkodási együttműködés kérdéseiről szóló egyezmény kihirdetéséről - 53,7 kB
72/1996.(V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról - 133,1 kB
160/1995.(XII.26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról - 96,9 kB
38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről - 150,6 kB
16/1982.(IV.22.) MT rendelet az árvízi szükségtározókról - 25,2 kB
55/1981.(XI.14.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között Moszkvában, 1981. évi június hó 22. napján aláírt, a határvizekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kérdésekről szóló egyezmény kihirdetéséről - 75,4 kB
55/1978.(XII.10.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról Budapesten, 1976. évi május hó 31-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről - 77,5 kB
6/2006.(II.7.) KvVM rendelet a 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről - 67,5 kB
31/2004.(XII.30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól - 122,9 kB
29/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről - 155,0 kB
6/2002.(XI.5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről - 118,2 kB
21/2002.(IV.25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről - 109,2 kB
8/2000.(X.18.) KöViM rendelet az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről - 41,2 kB
43/1999.(XII.26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról - 65,3 kB
23/1998.(XI.6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról - 43,3 kB
22/1998.(XI.6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységéről - 32,9 kB
5/1998.(III.11.) KHVM rendelet a Területi Vízgazdálkodási Tanácsról - 33,9 kB
15/1997.(IX.19.) KHVM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről - 384,2 kB
10/1997.(VII.17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről - 305,0 kB
22/1996.(XI.29.) KHVM rendelet az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények jegyzékének közzétételéről - 219,0 kB
18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről - 126,5 kB
2/1985.(III.28.) OVH rendelkezés a vizeken és a vízilétesítmények vízterületén víziállások létesítéséről és használatáról, valamint a víziállások felülvizsgálatáról - 58,8 kB
4/1981.(IV.4.) OVH rendelkezés az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat kiadásáról - 220,6 kB
1189/2002.(XI.7.) Korm. határozat a víz-politika területén a közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásának Magyar Stratégiai Dokumentumáról, valamint a kapcsolódó intézkedésekről - 37,8 kB
2035/2001.(II.23.) Korm. határozat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programról - 27,2 kB
1/1991.(K.H.V.Ért.7.) KHVM. utasítás az árvízvédekezés és belvízvédekezés országos irányításának szervezeti és működési szabályzatáról - 90,8 kB