Elvi vízjogi
engedély
Vízjogi létesítési
engedély
Vízjogi üzemeltetési
engedély
Vízjogi fennmaradási
engedély
Tájékoztató csapadékvíz elvezetési kivitelezési munkálatok engedélyeztetésével kapcsolatban

Vízjogi létesítési engedély
2. számú melléklet a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelethez
Az engedélyezési tervdokumentáció tartalma
II. Vízellátó művek esetén
1. műszaki leírás
  a.) a vízimunka megnevezése, helye (helyrajzi száma) az érintett közigazgatási egység(ek) megnevezése;
  b.) a vízgazdálkodási és területi adatok
    ba.) vízbeszerzés és felhasználás helye,
    bb.) vízigények mennyiségi és minőségi bontásban,
    bc.) ellátandó egységek (így például fő, település, üzem, intézmény);
  c.) a beavatkozás célja, az alkalmazott megoldás lényege, várható eredménye, illeszkedése a vízgazdálkodás rendjébe;
  d.) a létesítmény fő jellemzői
    db.) felszíni vízbeszerzés esetén
      dba.) vízfolyás (így például tó, tározó, csatorna), neve, helye,
      dbb.) vízkivétel helye, szelvényszáma (EOV, illetőleg EOTR koordináta),
      dbc.) vízfolyás (így például tó, tározó, csatorna), neve, helye,
      dbd.) vízkivételi rendszer kapacitása (l/perc, m3/nap), üzemórák,
      dbe.) vízminőségi jellemzők,
      dbf.) üzemi jellemzők (szakaszos, folyamatos),
      dbg.) vízkivétel leírása, vízszintes és magassági elhelyezése.
    dc.) víztisztítás műtárgyai, fő jellemzői,
    dd.) vízszállítás és -elosztás fő jellemzői,
    de.) víztárolás lényege, megoldása, kapacitása (m3), szintszabályozás,
    df.) melléklétesítmények,
    dg.) vízmérés,
    dh.) túlfolyó vizek elvezetése és befogadója, a befogadóra gyakorolt hatás vizsgálata,
    dk.) az igénybe vett vízkészletet érő rendkívüli szennyezés esetére előkészített kárvédelmi létesítmények, technológiai beavatkozások, intézkedési tervek;
III. Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvízelhelyezés esetén
1. műszaki leírás
  a.) a vízimunka megnevezése, helye (helyrajzi száma), az érintett közigazgatási egység(ek) megnevezése;
  b.) a vízgazdálkodási és a területi adatok
    ba.) a szennyvíz keletkezésének és elhelyezésének helye,
    bb.) a keletkező szennyvíz jellege (házi, ipari, mezőgazdasági, vegyes),
    bc.) a szennyvíz mennyiségi és minőségi adatai jelenlegi és távlati bontásban,
    bd.) a szennyvíztermelő (fő, település, üzem, intézmény),
    be.) az ipari szennyvizek előtisztításának helyzete,
    bf.) a szennyvíztisztítás technológiája (fokozatai, a fokozatok technológiai típusai), a szennyvíztisztítás technológiai megoldása (mechanikai, biológiai, III. fokozat tervezett hatásfok);
  c.) a beavatkozás célja, az alkalmazott megoldás lényege, várható eredménye, illeszkedése a vízgazdálkodás rendjébe;
  d.) a létesítmények főbb jellemzői
    da.) a csatornázás jellege,
    db.) a csatornák általános jellemzése,
    dc.) átemelők főbb jellemzői,
    dd.) átemelőkhöz tartozó vízgyűjtő területek,
    de.) átemelő szivattyúk és kapacitásuk,
    df.) főgyűjtők felsorolása átmérők szerint,
    dg.) tisztítás és elhelyezés módja, rendszere és folyamata (technológiája),
    dh.) a tisztítótelep egyes fontosabb elemeinek kapacitása (mennyiségi és minőségi),
    dj.) tisztítás hatásfoka, a tisztított szennyvíz jellemzői (mennyiségi, minőségi) és befogadóba vezetése, tisztított szennyvíz paramétereinek felsorolása,
    dl.) próbaüzemi előírások, próbaüzemi terv,
7. hidrológiai (egyesített rendszer esetén) hidraulikai és technológiai számítások.
III/A. A közműves szennyvízelvezető és tisztítóműbe történő bebocsátást megelőző előtisztítás esetén:
1. műszaki leírás
  a.) az előtisztítást szolgáló vízilétesítmény (műtárgy) helyének megnevezése, a létesítménnyel érintett földrészletek ingatlan-nyilvántartási azonosítási adatai (helyrajzi szám), valamint a tulajdonviszonyok megjelölése;
  b.) vízgazdálkodási területi adatok
    ba.) szennyvíz keletkezésének helye (üzem, intézmény, telephely, üzemrész), valamint a gyártástechnológia rövid jellemzése,
    bb.) keletkező szennyvíz mennyiségi és minőségi adatai, a kérelem időpontjában és távlati bontásban, valamint a meglévő szennyvízkezelésre, előtisztításra vonatkozó adatok,
  c.) a tervezett létesítmények (műtárgyak) műszaki jellemző adatai (mennyiségi, minőségi, kapacitás), a szennyvízelvezetés jellege;
  g.) a próbaüzemi előírások, a próbaüzemi, kezelési és karbantartási előírások, a próbaüzem alatt keletkező szennyvíz elhelyezésének rendezését is beleértve.
IV. Öntözőtelepek, közvetlen termelői öntözések esetén
1. műszaki leírás
  a.) az öntözőtelep helye és területe,
  b.) az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendő terület növénykultúrája,
  c.) a vízkivétel módja (gravitációs vagy gépi emelés), helye, a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése,
  d.) az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvényszáma vagy szakaszhatárainak szelvényszáma, valamint a vízfolyás, tó, holtág, tározó maximális-minimális vízszintje, illetőleg a csatorna üzemvízszintje,
  e.) a használt vagy tisztított szennyvizet leadó üzem, telep megnevezése, helye (lokalitása), a leadott víz jellege,
  f.) a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/mp, m3/év), valamint csúcsmennyisége (l/mp) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama,
  g.) a lecsapolásra kerülő víz közvetlen és közvetett befogadójának megnevezése, a torkolati szelvényszám megjelölésével, a legnagyobb vízhozama és ennek várható ideje,
  h.) az öntözőtelep berendezéseinek és műtárgyainak rövid ismertetése,
  i.) az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása;
V. Halastavak és víztározók esetén
1. műszaki leírás
  a.) a vízilétesítmény megnevezése, rövid műszaki megjelölése, célja és indokolása, valamint helye és területe,
  b.) a talajmechanikai feltárás jellemző adatai és a talajmechanikai szakvélemény,
  c.) a rendelkezésre álló víz mennyisége és a vízilétesítmény táplálásának módja (így például vízfolyás, öntözőfőmű, vízgyűjtő területről összegyűlt csapadék),
  d.) a vízgyűjtőterület leírása, valamint ennek és az érintett vízfolyásnak, belvízrendszernek, öblözetnek a hidrológiai adatai, a mértékadó árvízhozam vagy belvíz, ezek levezetésének módja, továbbá az árhullám visszatartásának, illetőleg a belvíz tározása esetén a tározás időszaka és a tározandó víz mennyisége,
  e.) a létesítmény tározó térfogatát és üzemi vízszintjét, az üzemelési időszakok megjelölésével,
  f.) a művek és berendezések (így például műtárgyak, gépek), jellemző anyagkitermelő helyeknek a megjelölésével,
  g.) a halastó feltöltéséhez és utánpótlásához szükséges víz mennyisége (m3/kh/év),
  h.) a tározóból kivehető, illetőleg levezethető víz mennyisége (az utóbbi folyamatos vízsugárban és mindkettő m3/sec) és minősége, valamint a leeresztés megoldása és időtartama,
  i.) a halastó lecsapolásának és a vízelvezetésnek a módja, a befogadó megnevezésével és szelvényszámával, a leeresztés időszaka, a leeresztett víz minősége, a befogadóra gyakorolt hatás,
  j.) az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása,
  k.) a gátak hullámverés elleni védelme;
VI. Vízhasznosítási (vízszolgáltató) művek esetén
1. műszaki leírás
  a.) a vízilétesítmény megnevezése, rövid műszaki jellemzése, helye, célja és a létesítés indokolása,
  b.) a vízfolyás (így például folyó, tó, víztározó) megnevezése, szelvényszáma és jellemző vízszintje;
  c.) a mű által érintett terület jellege és kiterjedése,
  d.) a szükséges öntözővíz, illetőleg tápvíz mennyisége, minősége és a vízfelhasználás indokolása,
  e.) a művek és műtárgyak rövid leírása és jellemző adata,
  f.) az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása;