Elvi vízjogi
engedély
Vízjogi létesítési
engedély
Vízjogi üzemeltetési
engedély
Vízjogi fennmaradási
engedély
Tájékoztató csapadékvíz elvezetési kivitelezési munkálatok engedélyeztetésével kapcsolatban

Elvi vízjogi engedély
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 45. §-a (8) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § Az elvi vízjogi engedély iránti kérelemhez
  a.) a tervezett műszaki megoldásnak - e rendelet 1. számú melléklete szerinti - ismertetését
  kell csatolni.
  b.) ha a tervezett vízimunka, a vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében szerepel, azonban a tevékenység vagy létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre vagy létesítményre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, a Khvr.-ben meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot,
  c.) megbízás alapján eljáró tervező esetén, a megbízás másolatát vagy az arról szóló igazolást kell csatolni.
2. § (1) A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:
    c.) az engedélyezési tervek - e rendelet 2. számú melléklete szerinti - nyolc példányát, a külön jogszabályban meghatározott tervezői jogosultság igazolását;
    g.) ha a tervezett vízimunka, a vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében szerepel, azonban a tevékenység vagy létesítmény a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre vagy létesítményre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül és elvi vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatására nem került sor, a Khvr.-ben meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot;
    i.) ha a h) pont szerinti ingatlan nem az engedélyes (építtető) tulajdona - a közcélú vízilétesítmény elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom alapításának esetét kivéve [Vgtv. 20. § (1) bek.] - az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím igazolását, vízilétesítmény megvalósítása esetén a létesítmény tulajdonjogát is érintő, a földtulajdonossal kötött, az ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat és kötelezettségeket rögzítő megállapodást.
3. § (1) Vízjogi engedély alapján üzemeltetett vízilétesítményhez történő csatlakozásra irányuló kérelem [Vgtv. 20. § (2) bek.] tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:
    b.) a csatlakozással megvalósuló vízhasználatra vagy vízilétesítményre vonatkozó jellemző adatokat, annak megjelölésével, hogy a meglevő és vízjogi engedély alapján üzemelő vízilétesítmény eredeti rendeltetésének, valamint a csatlakozó céljának együttesen megfelel;
    c.) a csatlakozás megvalósításának műszaki tervdokumentációját;
  (2) Az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló vizek, illetőleg közcélú vízi létesítmények olyan igénybevétele esetén, amely a közfeladatok, illetve a közérdek mértékét meghaladó többletfenntartást eredményez, a vízjogi engedély iránti kérelemben a felek külön jogszabályban meghatározott tartalmú megállapodását is csatolni kell.
1. számú melléklet a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelethez
Az elvi vízjogi engedély iránti kérelem tartalma
A tervbe vett műszaki megoldás ismertetése
1. általában tartalmazza:
  a.) a vízgazdálkodási igények és a kielégítésükre tervbe vett vízimunka vízhasználatát vagy vízilétesítmény célját, valamint a megvalósítás választott műszaki megoldását,
    vízhasznosítás esetén
    aa.) a vízhasznosítás (vízigény) célját és időszakát.
    ab.) a szükséges (tervezett) víz mennyiségét és minőségét,
    ac.) vízbeszerzés lehetőségeit és tervezett (választott) módját,
    ad.) a vízkivétel időszakát és ütemét, a vízkezelés tervezett módját,
    af.) az 1. pontban meghatározott méretarányú helyszínrajzot, amelyen fel kell tüntetni a víznyerőhelyet (vízfolyás, csatorna, természetes vagy mesterséges tó, tározó), a vízbeszerzésre szolgáló művet és a vízszállító nyomvonalat, valamint a vízhasznosítás helyét,
    szennyvízelvezetés esetén
    ba.) a keletkező szennyvizek mennyiségét és minőségét,
    bb.) a szennyvíz elhelyezésének módját, lehetőségeit, a befogadó megjelölésével,
    be.) az 1. pontban meghatározott méretarányú helyszínrajzot, amelyen fel kell tüntetni a szennyvíz keletkezésének helyét, továbbá a szennyvíztisztító (kezelő) művek általános elrendezését, valamint a szennyvíz befogadóját és a bebocsátás helyét,