Természet- és Tájvédelmi
Osztály feladatai
Természet- és Tájvédelmi
Osztály hatósági jogköre

A Természet- és Tájvédelmi Osztály feladatai

A Természet- és Tájvédelmi Osztály 2005. január 1-jével kezdte meg munkáját.
Jelenleg 1 osztályvezető, 3 felügyelő és 1 adminisztrátor végzi természet- és tájvédelmi jogkörben a határozatok és szakhatósági állásfoglalások kiadmányozási szintig történő elkészítését.
Az osztály létszáma nem teszi lehetővé a táj- és természetvédelmi feladatok önálló ellátását, ezért a munkavégzés során jelentősen igénybe vesszük a nemzeti park igazgatóságok szakértői segítségét. A közös munka együttműködési megállapodás alapján folyik.
Illetékességi területünk 4 nemzeti park igazgatóság (NPI) működési területével van átfedésben:
> Balatoni NPI
> Duna-Ipoly NPI
> Fertő-Hanság NPI
> Őrségi NPI
Illetékességi területünkön - a törvény erejénél fogva védett (ex lege) természeti területeket itt nem nevesítve - az alábbi országos jelentőségű védett természeti területek találhatóak:
Balatoni NPI működési területén:
  > Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet (TK)
  > Fenyőfői ősfenyves Természetvédelmi Terület (TT)
  > Hódoséri ciklámenes TT
Duna-Ipoly NPI működési területén:
  > Duna-Ipoly Nemzeti Park
  > Gerecsei TK
  > Vértesi TK
  > Dunaalmási-kőfejtők TT
  > Tatai Kálvária-domb TT
  > Vértesszőlősi előember-telep TT
Fertő-Hanság NPI működési területén:
  > Fertő-Hanság Nemzeti Park
  > Pannonhalmi TK
  > Soproni TK
  > Szigetközi TK
  > Bécsi-domb TT
  > Ikva-patak menti TT
  > Liget-patak menti TT
  > Nagycenki Hársfasor TT
  > Pannonhalmi Arborétum TT
  > Soproni Botanikus Kert TT
Osztályunk feladatai
  - a természetvédelmi engedélyek szakmai előkészítése, tartalmi követelményeinek meghatározása, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) szerint gyakorolt, a természeti értékek és területek védelmével, hasznosításával kapcsolatos természetvédelmi hatósági eljárásokban (lásd alább részletesen); együttműködés a Hatósági Osztállyal a természetvédelmi bírságok, kötelezések ügyében, ingatlan-nyilvántartási bejegyzések kezdeményezésében és egyéb fellebbezést eredményező, összetett természetvédelmi ügyekben;
  - a természetvédelmi szakhatósági feladatok ellátása országos jelentőségű védett természeti területre közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő más hatósági eljárások során, barlang védőövezetében végzendő tevékenységek esetében (Tvt. 39. §, 51. §);
  - részvétel a 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján a kártalanításra vonatkozó kérelmek elbírálásában, azok szakmai megalapozásában;
  - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000 hálózat) védelmi céljainak érvényesítése a Felügyelőség hatósági, szakhatósági munkája és a véleményezési jogkörök gyakorlása során, a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerint;
  - a tájvédelemre vonatkozó előírások érvényesítése a 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet szerinti szakhatósági közreműködés során: külterületen, illetve azon belterületi esetekben, amikor a belterület egyedi tájértéket, természeti területet vagy országos jelentőségű védett területet érint a természeti és táji értékek megőrzése érdekében szabályozzuk a környezetünkben történő tevékenységeket, különböző építmények létesítését; tájvédelmi szakhatóságként működünk közre telekalakításokban, építési engedélyezési eljárásokban, villamos energia szolgáltatási berendezések létesítésében (szélerőművek), termőföld más célú hasznosítása során, hírközlésben; szabályozzuk a közlekedési létesítmények nyomvonalának kijelölését, az utak megépítését;
  - szakági állásfoglalás vízjogi engedélyezési eljárásokban védett természeti területek, Natura 2000 területek esetében, illetve települések külterületén (felszíni vízilétesítmény építése, átalakítása, megszüntetése, vízimunka végzése);
  - a környezeti előzetes vizsgálatok és a környezeti hatásvizsgálatok véleményezése, szakági állásfoglalás a környezetvédelmi, egységes környezethasználati engedélyekhez;
  - szakági állásfoglalás a külön jogszabályban meghatározott, környezetvédelmi szempontból történő határértékek megállapítására vonatkozó, védett természeti területet érintő, vagy arra kihatással járó hatósági eljárásokban;
  - a megyei és települési környezetvédelmi programok és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján készülő környezeti vizsgálatok táj- és természetvédelmi szempontú véleményezése;
  - a megyei és települési környezetvédelmi programok, a települési önkormányzatok természetvédelmi rendelet- és határozat tervezeteinek, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján készülő környezeti vizsgálatok táj- és természetvédelmi szempontú véleményezése; az illetékességi területünkön működő önkormányzatok segítése természetvédelmi hatósági feladataik ellátásában;
  - a Washingtoni egyezmény (CITES) végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása (engedélyezés, nyilvántartásba vétel, nyilvántartások vezetése, bizonylatok és igazolások kiállítása, hatósági ellenőrzések; lásd alább részletesen);
  - kapcsolattartás és együttműködés a védett természeti területek kezelését ellátó, a védett természeti területek és értékek nyilvántartását vezető, valamint a megyei és települési rendezési tervek táj- és természetvédelmi szempontú véleményezését végző nemzeti park igazgatóságokkal, továbbá a helyszíni intézkedésre jogosult természetvédelmi őrszolgálattal, az egységes szemléletű táj- és természetvédelmi feladatellátás érdekében; a Felügyelőség által kiadott kutatási engedélyek, illetve a beérkező jelentések alapján adatszolgáltatás a Nemzeti Park Igazgatóságok részére, a Felügyelőségre beérkező adatok, információk és jelentések alapján a Nemzeti Park Igazgatóságok folyamatos informálása;
  - természeti területek állapotára vonatkozó-, valamint zoológiai és botanikai adatok gyűjtése, feldolgozása;
  - közreműködés a térinformatikai alapokon működő felügyelőségi adatbázis kialakításában;
  - részvétel a táj- és természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, azok szakmai véleményezésében.