A Felügyelőség feladat- és hatásköre

A Felügyelőség, mint "Zöld Hatóság" a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alatt működő területi államigazgatási szerv, önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv. Államigazgatási eljárásban felettes szerve az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség.
Hatósági és szakigazgatási feladatait a levegőtisztaság-védelem, a felszíni és felszínalatti vizek mennyiségének és minőségének védelme, a földtani közeg (talaj) védelme, a természet- és tájvédelem, valamint a hulladékok, a zaj- és rezgés okozta káros hatások, a radioaktív sugárzás elleni védelem, valamint a vízgazdálkodás területén külön jogszabályokban meghatározott keretek közötti hatáskörrel látja el.
A Felügyelőség illetékességi területén a környezet- és természetvédelem egészére kiterjedően ellátja a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérését, a várható, jelentős környezetállapot-változások előrejelzését, továbbá biztosítja az ezekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. Illetékességi területén a felügyelőség működteti a környezetvédelmi monitoring és statisztikai adatgyűjtési rendszereket. A komplex értékelés érdekében együttműködik más területi szervek által működtetett információs és ellenőrző rendszerekkel (vízrajzi, talajvédelmi stb.).
Biztosítja a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi feladatok területi és szakmai koor-dinációját, a környezet állapotára, a környezetvédelmi tevékenység alakulására vonatkozó adat és információszolgáltatást. Irányítja a káresemények környezetet veszélyeztető hatásainak elhárításával összefüggő feladatokat.
Tevékenysége során támogatja a feladatkörével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseket, továbbá tudatformálással, oktatással népszerűsíti a környezet és a természet védelmét.
A Felügyelőség a feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint:
Gyakorolja a külön jogszabályban meghatározott elsőfokú
- környezetvédelmi,
- természetvédelmi,
- tájvédelmi
- vízügyi
hatósági és szakhatósági jogköröket.
Működteti a hatósági tevékenység ellátásához szükséges laboratóriumot;
Vezeti a külön jogszabályok szerinti nyilvántartásokat;
Összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban együtt: Információs Rendszer) rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel.
Ellátja
a miniszter által meghatározott feladatmegosztás szerint a környezet állapotának és használatának figyelemmel kíséréséhez, igénybevételi és terhelési adatainak mérésé-hez, gyűjtéséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához kialakított környezetvédelmi mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat (monitoring), valamint az Információs Rendszer működtetéséhez szükséges - hatáskörébe utalt - területi, valamint
a jogerős hatósági határozaton alapuló ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.
Közreműködik
a nemzetközi feladatok végrehajtásában,
III. fokú készültség esetén az ár- és belvízvédekezés, valamint a vízminőségi kárelhá-rítás - külön jogszabályban meghatározott - feladatainak ellátásában,
a füstködriadó (szmogriadó) terv kidolgozásában, a riadó kezdeményezésében és a terv végrehajtásában,
a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési részegységek összeállításában.
Véleményezi
a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat,
a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építésügyi szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket,
a felszámolási, végelszámolási eljárásban a környezeti károsodások, terhek rendezését elrendelő határozat végrehajtására a felszámoló által kötött szerződést, közbenső mér-leget, vagyonfelosztási javaslatot.
Hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;
Segíti az illetékességi területén működő önkormányzatokat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladataik ellátásában;
Részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában;
Javaslatot tesz az ország területének a légszennyezettség mértéke alapján zónákba (agglomerációkba) történő besorolására;
A határértéket meghaladó légszennyezettségű településekre, térségekre és zónákra intézkedési programot készít, nyilvánosságra hozza, irányítja és végrehajtja azt;
Szennyezéscsökkentési intézkedési tervet dolgoz ki.