Elvi építési engedély Építési engedély Használatbavételi engedély

Az építési engedélyhez szükséges dokumentáció környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi követelményei
 
1.) Az építési engedélyezési dokumentáció - a 45/1997.(XII.29)KTM sz. rendeletben előírt tartalmi követelményekkel összhangban - terjedjen ki a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek védelme, a légszennyezőanyag kibocsátás, a zaj- és rezgésvédelem kérdéskörökre, valamint a veszélyes hulladék gyűjtésének és elbánásának módjára, valamint az építéssel érintett terület esetleges természeti védettségére.
2.) A tervanyagban be kell mutatni a vízbeszerzés és a szennyvízelhelyezés [28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet, 220/2004.(VII.21.) Kormányrendelet, 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről, 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a szennyeződés érzékenységi besorolásról] módját.
3.) A dokumentációnak tartalmaznia kell a keletkező hulladékok [2000. évi XLIII. tv. és végrehajtási rendeletei, módosított 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet, a módosított 213/2001.(XI.14.) Kormányrendelet, módosított 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet] gyűjtésének módját, mennyiségét.
4.) Amennyiben a módosított 21/2001.(II.14.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó légszennyező pontforrás létesül, a pontforrásra vonatkozó légszennyezési kibocsátási határértékek betartását igazoló műszaki dokumentációt (számítást, referencia mérést, stb.) kell előterjeszteni. A tartalmi elvárásokhoz ajánlott a 21/2001.(II.14.) Kormányrendelet szerint a használatbavételi engedélyezéshez benyújtandó levegővédelmi engedély kérelem (Kormányrendelet 4.1. sz. melléklet) tematikáját követni, különös tekintettel a pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációs (mg/m3) értékeire és a pontforrásokhoz tartozó térfogat (füstgáz-áram) (m3/óra) adataira.
5.) A dokumentációnak tartalmaznia kell a zajterhelési, zajkibocsátási határértékek betarthatóságára vonatkozó, a 45/1997(XII.27.) KTM rendelet 5.§. 14. pontja szerinti igazoló műszaki számítással alátámasztott tervezői nyilatkozatot, vagy csatolni kell a zajkibocsátási határérték megállapításához szükséges dokumentumokat (módosított 12/1983.(V.12) MT., 8/2002.(III.22.) KöM-EüM együttes rendelet).
6.) Az építési tevékenység során keletkező hulladékokkal kapcsolatosan az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint kell eljárni.
7.) Az építési engedély műszaki tervdokumentációban ki kell térni az épület, ill. építmény csapadékvíz elvezetésének módszerére. Ha az épületek csapadékvizeinek kezelése szikkasztással, zártrendszerű elvezetéssel, szigetelt záportározóba vagy medencébe bevezetéssel történik, az nem vízjogi engedélyköteles tevékenység, az első fokú építési hatóság engedélyezi.
8.) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv. 7.§ {védett területen 19.§(2) 21.§(3)b, 31.§, 35.§(1)a, 51.§(6)a,} figyelembevételével kell tervezni.