Elvi építési engedély Építési engedély Használatbavételi engedély

Az elvi építési engedélykérelem az alábbiakra terjedjen ki:
 
1.) Az építési engedélyezési dokumentáció - a 45/1997.(XII.29) KTM sz. rendeletben előírt tartalmi követelményekkel összhangban - terjedjen ki a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek védelme, a légszennyezőanyag kibocsátás, a zaj- és rezgésvédelem kérdéskörökre, valamint a veszélyes hulladék gyűjtésének és elbánásának módjára, valamint az építéssel érintett terület esetleges természeti védettségére.
2.) A tervanyagban be kell mutatni a vízbeszerzés és a szennyvízelhelyezés (28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet, 220/2004.(VII.21.) Kormányrendelet, 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről, 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a szennyeződés érzékenységi besorolásról) módját.
3.) Vízvédelmi töltés lábától mért 110 m-en belül, hullámtérben, folyó, vízfolyás, csatorna, meder partján, vízjárta, belvizes területen a 46/1999.(II.18.) Kormányrendeletben foglaltaknak kell megfelelnie a dokumentációnak.
4.) A vizekkel és vízilétesítményekkel összefüggő ingatlanokra a 1995. évi LVII. Tv., különösen a VII. fejezete, valamint a vízügyi hatósági jogkört szabályozó VIII. fejezet szerint kell eljárni.
5.) A dokumentációnak tartalmaznia kell a keletkező hulladékok (2000. évi XLIII. tv. és végrehajtási rendeletei, módosított 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet, a módosított 213/2001.(XI.14.) Kormányrendelet, módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet) gyűjtésének módját, mennyiségét.
6.) A dokumentációnak tartalmaznia kell a tervezési területre, valamint a vele szomszédos területekre a település rendezési tervében meghatározott területi kategóriák, területfelhasználások figyelembe vételével a várható zajhelyzet alakulását, illetve a 8/2002.(III.22.) KöM-EüM együttes rendeletben előírt követelmények betarthatóságát.
7.) Az építési tevékenység során keletkező hulladékokkal kapcsolatosan az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint kell eljárni.
8.) A várható légszennyező forrásokra a 21/2001.(II.14.) Kormányrendelet előírásai szerint utalni kell, majd az építési engedély tervdokumentációban a levegővédelmi követelmények teljesülését be kell mutatni.
9.) A természeti védelemmel érintett területeken a természet védelméről szóló 1996. évi VII. tv. 7.§. (védett területen 31.§., 35. §.) figyelembevételével kell tervezni.