Veszélyes hulladékok kezelésére irányuló engedély iránti kérelem tartalmi követelményei
Jogszabályok
A veszélyes hulladékok kezelésére irányuló tevékenységeket a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szabályozza.
A kérelem beadása
Az engedélykérelmet a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre - begyűjtési, szállítási illetve az egész ország területét érintő veszélyes hulladék kezelési tevékenységek esetében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségre - kell 4 példányban benyújtani. Az engedélyezési eljárásért a 33/2005. (12.27.) KvVM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
A veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó engedélykérelemnek a következőket kell tartalmaznia:
1.) a kérelmező nevét, KSH azonosító számát, telephelyének címét, helyrajzi számát, tevékenysége műszaki és környezetvédelmi szempontból lényeges leírását
2.) a folytatni tervezett kezelési tevékenységet, amelynek az engedélyezését kéri
3.) a kezelni, kívánt veszélyes hulladék
- összetételét, környezeti veszélyességi jellemzőit
- mennyiségét tonnában, vagy kg-ban megadva
- kezelési technológiáját
4.) a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit
5.) a kezelési létesítmény üzemszerű működéséhez szükséges tartalék veszélyes hulladékmennyiség megadását
6.) a kezelés telephelyére vonatkozó információkat (helyszínrajzzal), és szükség esetén a jogerős építésügyi hatósági engedélyt
7.) a létesítmény várható kibocsátásának összetételét és a becsült mennyiségét (a levegőbe, a vizekbe, a talajba történő kibocsátások), a kibocsátások hatásainak azonosítására alkalmas információkat
8.) a környezetbiztonságra vonatkozó terveket, ideértve a szennyezés megelőzésére, illetve ahol ez nem lehetséges, a csökkentésére javasolt technológiai intézkedések leírását
9.) a kezelés során keletkező hulladék keletkezésének megelőzésére tervezett intézkedések leírását
10.) az engedélyt kérőnek a hulladékkezelést szolgáló műszaki és pénzügyi eszközeit, személyi feltételeit
A szállításra csak az 1., 2., 10. és 11. pontok vonatkoznak.
Az engedélyezési eljárásba bevont szakhatóságok
  Az eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézete és szállítási tevékenység engedélyezése esetén az illetékes Megyei Közlekedési Felügyelet minden esetben szakhatóságként működik közre. A kérelemtől függően más szakhatóságok - így a katasztrófavédelmi igazgatóság, a települési jegyző, a növényegészségügyi és talajvédelmi szolgálat, a bányakapitányság - bevonása is szükségessé válhat.
Ügyintézési határidő
  90 nap
Jogorvoslati lehetőség
  A határozat ellen - a kézbesítéstől számított 15 napon belül - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez, mint II. fokú környezetvédelmi hatósághoz címzett, de az I. fokú környezetvédelmi hatóságnál előterjesztett, két példányos fellebbezéssel lehet élni.
A veszélyes hulladékkezelés szervezeti feltételei
Veszélyes hulladékkezelést az a gazdálkodó szervezet vagy külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe végezhet, aki/amely
a.) érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozói engedéllyel rendelkezik
b.) biztosítani tudja a kezelés azon személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják a környezetvédelmi előírásoknak eleget tevő hulladékkezelést
c.) rendelkezik az adott hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi és más hatósági engedélyekkel
d.) a külön jogszabályban meghatározottak szerinti - megfelelő mértékű - biztosíték, pénzügyi garancia meglétét igazolja
e.) a hulladékkezelési tevékenység jellege által meghatározott körben telephellyel rendelkezik
Fentieken túlmenően a veszélyes hulladékok kezelése során másodlagosan keletkező hulladékok kezelésének vonatkozásában a végső hasznosítóval, ártalmatlanítóval megkötött érvényes szerződés vagy befogadó nyilatkozat másolata is szükséges.