A nem veszélyes hulladékok kezelésére irányuló engedély iránti kérelem tartalmi követelményei

A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenység - a saját tevékenységből származó hulladékok előkezelését kivéve - csak a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (az egész országot érintő tevékenység esetében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség) külön engedélyével végezhető.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az építési-bontási hulladékok újrahasznosítása előtt (pl.: hasznosítási célú deponálás, építőanyag kiváltása építésből-bontásból származó törmelékkel) is be kell szerezni - ez esetben az eseti, egyedi alkalomra szóló - hulladékkezelési engedélyt.
A hulladékkezelésre vonatkozó engedélykérelmet a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (az egész országot érintő tevékenység esetében az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségre) 3 példányban kell benyújtani. Az engedélyezési eljárásért a 33/2005. (12.27.) KvVM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
A tartalmi követelményeket a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló módosított 213/2001 (XI. 14.) Korm. rendelet (R.) tartalmazza, melyek a következők:
- az engedélyt kérő neve, KSH azonosító kódja
- a tervezett kezelési tevékenység megnevezése (begyűjtés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás)
- a kezelni kívánt hulladék megnevezése, EWC kódszáma, tervezett összetétele és mennyisége (t/év)
- a kezelési technológia, annak műszaki és környezetvédelmi jellemzői (berendezések, kapacitás adatokkal)
- a kezelés telephelyére vonatkozó műszaki információk (helyszínrajzzal)
- a tervezett tevékenységgel érintett település(ek) megnevezése
- a környezetbiztonságra, illetőleg az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó tervek
- a hulladékkezelést szolgáló műszaki és pénzügyi eszközök, személyi feltételek.
A R. szerint hulladékkezelést az végezhet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:
a.) érvényes cégbejegyzés vagy vállalkozói igazolvány
b.) a tevékenységi körben szerepel a hulladékkezelés (megfelelő TEÁOR számmal)
c.) a kezelés személyi és tárgyi feltételeit biztosítani tudja úgy, hogy a hulladékkezelés környezetvédelmi és közegészségügyi szempontjai maradéktalanul teljesüljenek
d.) az adott hulladék kezelésére vonatkozó engedéllyel és a hulladékkezelésre vonatkozóan telepengedéllyel is rendelkezik
e.) a külön jogszabályban meghatározottak szerinti megfelelő mértékű biztosíték, pénzügyi garancia meglétét igazolni tudja
Fentieken túlmenően a begyűjteni kívánt hulladékok elszállítására, kezelésére vonatkozóan szakcéggel (szakcégekkel), illetve hulladék előkezelés és a hulladékkezelés közben másodlagosan keletkező hulladékok vonatkozásában a végső hasznosítóval, ártalmatlanítóval megkötött érvényes szerződés vagy befogadó nyilatkozat másolata is szükséges. A szerződésben illetve befogadó nyilatkozatban szerepeljen az átvevő érvényes környezetvédelmi hatósági engedélyének száma.
Amennyiben begyűjtést, szállítást (is) végez a hulladékkezelő, a kérelemben az alábbiakat is ismertetni kell a Közlekedési Felügyelet szakhatósági állásfoglalásához:
- csatolni kell a tevékenység (begyűjtés, szállítás) telephelyére vonatkozó műszaki információkat (helyszínrajz, műszaki leírás). A telephelyről készült helyszínrajzon fel kell tüntetni a közúttal való kapcsolatát a csatlakozó közút megnevezésével, valamint a telephelyen belüli közlekedési létesítményeket, azok kiépítettségét, műszaki paramétereit
- ismertetni kell a telephelyen folyó tevékenység közlekedési viszonyait (járműforgalom nagysága, sűrűsége, milyen eszközökkel történik a szállítás, biztosított-e a telephelyen a járművek várakozása)
- mellékelni kell a szállítójárművekre, azok tárolására, javítására, tisztítására vonatkozó adatokat, esetleges szerződéseket. A hulladék begyűjtését végző gépjárművezetőknek az adott tevékenységre való jogosultságát igazoló okiratot és a szállító járművek forgalmi engedélyének másolatát.