1995. évi LIII. törvény kivonata (70. §) 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet kivonata (17-25. §)

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás - 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - 17-25. §
Általános információk - 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - 17. §

17. §  
(1) A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:
  a) a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
  b) a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
  c) a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
  d) a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
  e) a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
  f) a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
(2) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyben rendelkezik - a 9. és 11. számú mellékletben, valamint a külön jogszabályokban foglaltak figyelembevételével - az engedélyben meghatározott követelmények elérése érdekében alkalmazandó elérhető legjobb technikáról. Az elérhető legjobb technika meghatározása érdekében a felügyelőség a környezethasználóval szakmai konzultációt folytat, szükség szerint szakértőt vesz igénybe.
Engedélyezési eljárás - 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - 18-20. §
18. §  
  A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást új tevékenység esetén a környezethasználó - az előzetes vizsgálatot lezáró határozat, vagy ha történt előzetes konzultáció, az annak során adott vélemény, vagy a környezeti hatásvizsgálati eljárást lezáró végzés szerint, valamint a 8. számú melléklet figyelembevételével elkészített - kérelmére indítja meg. A kérelem egyes részeit a 8. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken - a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján - szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. A kérelmet nyolc nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani.
19. §  
(1) A felügyelőség az e rendelet 2. számú melléklete hatálya alá tartozó meglévő tevékenység esetén a környezethasználót az egységes környezethasználati engedély első ízben történő megszerzése érdekében teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi.
(2) A környezetvédelmi felülvizsgálat során a Kvt.-ben meghatározottakon túl e rendelet szabályait megfelelően alkalmazni kell.
20. §  
(1) Ha a kérelem minősített adatot vagy üzleti titoknak minősülő adatot tartalmaz, akkor azokat a kérelemhez külön iratban kell csatolni.
(2)
(3) A felügyelőség hatáskörébe tartozó - külön jogszabályokban meghatározott - engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.
(4) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyre vonatkozó határozatában - a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével - a talaj, a levegő és víz szennyezésének megelőzése, a zajkibocsátás mérséklése, a hulladékok környezetkímélő kezelése, illetőleg ártalmatlanítása céljából intézkedéseket, környezetvédelmi követelményeket, valamint kibocsátási határértékeket és azok teljesítésére határidőt határoz meg, különös tekintettel e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt szennyező anyagokra.
(5) Az egységes környezethasználati engedély részletes tartalmi követelményeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
(6) Ha az elérni kívánt környezetvédelmi célállapothoz és a szennyezettségi határértékek betartásához szigorúbb követelmények szükségesek, mint amely az elérhető legjobb technikával biztosítható, a felügyelőség további feltételeket is előírhat.
(7) Olyan tevékenységek esetében, amelyekre vonatkozóan külön törvény biztonsági elemzés, illetve jelentés elkészítését írja elő, a biztonsági elemzést, illetve a jelentést az engedélyezés során a felügyelőség figyelembe veszi.
(8) Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de legalább öt évre adható meg. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat ügyintézési határideje két hónap.
(9) Ha a felügyelőség megállapítja, hogy
  a) a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó - tevékenységében - jelentős változtatást kíván végrehajtani;
  b) az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;
  c) a működtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli;
  d) ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja, a környezethasználót - a 19. § (2) bekezdésének figyelembevételével - környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, valamint alkalmazhatja a 26. §-ban foglalt jogkövetkezményeket. A felügyelőség a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás eredménye alapján elvégzi az egységes környezethasználati engedély (12) bekezdése szerinti módosítását.
(10) Ha a felügyelőség megállapítja, hogy az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás történt, amely nem jelentős, és a környezethasználó részéről újabb adatok benyújtását nem igényli, a (12) bekezdésben foglaltak szerint járhat el.
(11) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásának határideje három hónap.
(12) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
(13) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, ha országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás feltételezhető, a 12. § (4) bekezdés, 13-15. §-ok szerinti eljárást kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
A nyilvánosság bevonása az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásba
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - 21. §
21. §  
(1) A nyilvánosság bevonásának szabályait új létesítmények engedélyezésénél és a 20. § (9) bekezdés a) és d) pontjai esetében kell alkalmazni. A környezethasználónak ezekben az esetekben az engedély iránti kérelemhez, illetve a felülvizsgálati dokumentációhoz csatolnia kell az abban foglaltak nyilvánosságra hozatalára alkalmas közérthető összefoglalót. A közérthető összefoglaló tartalmazza:
  a) a tevékenység ismertetését, különös tekintettel az elérhető legjobb technika alkalmazására;
  b) a hatásterület bemutatását;
  c) a tevékenység várható kibocsátásait és ezek környezetre, emberi egészségre gyakorolt hatásait;
  d) a szennyezés megelőzésére, illetőleg a terhelés csökkentésére alkalmas tervezett vagy megtett intézkedéseket;
  e) a kibocsátások ellenőrzésének módszereit;
  f) a környezeti hatással járó balesetek megelőzésére, ezek bekövetkezése esetén a környezeti következményeinek csökkentésére irányuló intézkedéseket;
  g) a lakosság tájékoztatása érdekében megtett, illetve tervezett intézkedéseket.
(2) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyezési eljárása során, amikor minden információ a rendelkezésre áll, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül
  a) tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról azáltal, hogy a saját hirdetőtábláján és honlapján a (4) bekezdés szerinti hirdetmény szövegét, valamint az alábbi információkat elérhetővé teszi:
    aa) a kérelem, illetve a felülvizsgálati dokumentáció elérhetőségét,
    ab) azt, hogy a tevékenység hatásvizsgálat köteles-e, és van-e határon átterjedő környezeti hatása,
    ac) a döntéshozó és a releváns információkkal rendelkező hatóság adatait,
    ad) információt arra nézve, hogy milyen döntést hozhat a hatóság,
    ae) adott esetben a felülvizsgálati eljárás részleteit,
    af) azokat az időpontokat, helyeket és eszközöket, amikor és ahol releváns információ kerül közzétételre,
    ag) a társadalmi részvétel részletes szabályait, különösen a részvétel módjára, a vonatkozó határidőkre, és az észrevételekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan;
  b) az érintett nyilvánosság további tájékoztatása érdekében:
    ba) a kérelmet, illetve a felülvizsgálati dokumentációt és a hirdetmény szövegének (4) bekezdés a) pontja szerinti részét megküldi a telepítés helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének,
    bb) a kibocsátással feltételezetten érintett települési önkormányzat jegyzőjét értesíti az előtte folyó eljárásról, mellékelve a közérthető összefoglalót.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott települési önkormányzat jegyzője az iratok megérkezését követő öt napon belül, huszonegy napig kifüggesztéssel vagy közterületen való közzététellel, illetőleg a helyben szokásos egyéb módon hirdetményt tesz közzé.
(4) A hirdetménynek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl tartalmaznia kell a telepítés helyét, továbbá azt, hogy a társadalmi részvétel szabályaira vonatkozó további információ hol kapható, valamint felhívást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott határidőig az önkormányzat jegyzőjénél vagy a felügyelőségnél a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni. A jegyző a hirdetmény közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe, illetve a felülvizsgálati dokumentációba való betekintési lehetőség módjáról.
(5) Azokat az információkat, amelyek a döntéshozatalhoz szükségesek, de amelyek csak a nyilvánosság (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatása után váltak ismertté, elérhetővé kell tenni az érintett nyilvánosság számára.
(6) A települési önkormányzat jegyzője az észrevételeket legkésőbb a hirdetmény levételét követő öt napon belül megküldi a felügyelőségnek, amely ezeket, továbbá a közvetlenül nála benyújtott észrevételeket eljuttatja a kérelmezőnek, aki ezekre vonatkozó álláspontját a felügyelőséghez továbbítja.
(7) A felügyelőség a döntéshozatal előtt a létesítmény megvalósításának, vagy a működés jelentős változtatásának környezetvédelmi feltételeire vonatkozó észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben vizsgálja. Az észrevételek értékelését a felügyelőség határozatának indokolásában ismerteti. Az értékelés magában foglalja az észrevételek ténybeli megítélését, szakterületi elemzését és a jogi következtetéseket.
(8) Az egységes környezethasználati engedélyről szóló hirdetményt a felügyelőség az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzője részére megküldi, aki a felügyelőség által megjelölt időpontban gondoskodik annak közzétételéről. A felügyelőség a közzétételre a közlemény megküldésétől számított nyolcadik napnál korábbi időpontot nem határozhat meg.
(9) Az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzője tájékoztatást ad - külön jogszabály rendelkezései szerint - az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás irataiba történő betekintés módjáról.
A próbaüzemre és az ellenőrzésre vonatkozó előírások
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - 22. §
22. §  
(1) A felügyelőség új létesítményekre, illetve jelentős változtatás esetén, ha az egységes környezethasználati engedélyben rögzített követelmények betartása a (3) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzéssel a technológia jellegéből adódóan nem állapítható meg, próbaüzemet írhat elő. A próbaüzem ideje alatt a normál üzemmódnak megfelelő előírásoktól való eltérést a felügyelőség engedélyezhet. A tevékenység a próbaüzem után csak az egységes környezethasználati engedélyben rögzített feltételek teljesítésével folytatható.
(2) A felügyelőség által előírt próbaüzem lejárta, de legkésőbb a próbaüzem kezdetétől számított hat hónap után a környezethasználó köteles bizonyítani, és a felügyelőség köteles ellenőrizni, hogy a létesítmény működtetése során teljesülnek-e az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak. A környezethasználónak a bizonyításhoz megvalósulási dokumentációt kell benyújtania, amely tartalmazza, hogy a létesítmény milyen berendezésekkel valósult meg, valamint annak bizonyítását, hogy a megvalósult létesítmény megfelel az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
(3) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítményekben évente legalább egyszer helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.
(4)
(5) Az ellenőrzés tapasztalatai alapján a felügyelőség megteszi a szükséges, a 20. § (9) és (10) bekezdése, valamint a 26. § szerinti intézkedéseket.
Adatszolgáltatás - 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - 23. §
23. §  
(1) Az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint kell teljesíteni.
(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség a Minisztérium hivatalos lapjában közzétett nyomtatványon vagy számítógépes adathordozón teljesítendő.
(3) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljes körűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért a bejelentésre kötelezett felelős.
(4) A felügyelőség az általa nyilvántartott adatokról - külön jogszabály rendelkezései szerint - megkeresésre felvilágosítást ad, és biztosítja az adatokhoz való hozzáférés lehetőségét.
(5) A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv szerinti, valamint a Szennyezőanyag Kibocsátási és Szállítási Nyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatási és jelentésadási kötelezettség teljesítése a környezetvédelemért felelős miniszter feladata.
A környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonásának szabályai - 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - 24. §
24. §  
(1) Az összevont eljárást a (2)-(13) bekezdésekben foglalt rendelkezések szerint kell végrehajtani.
(2) Az összevont eljárást a felügyelőség a környezethasználó - az előzetes vizsgálatot lezáró határozat, vagy ha történt előzetes konzultáció, az annak során adott vélemény, továbbá a 6-8. számú melléklet figyelembevételével elkészített - kérelmére indítja meg.
(3) A kérelmet és annak mellékleteit nyolc nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani.
(4) A kérelmet úgy kell összeállítani, hogy felesleges ismétlések ne szerepeljenek benne.
(5) A kérelem és mellékletei nyilvánosságra hozható közérdekű adatok.
(6) A felügyelőség az eljárásba bevonja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kijelölt szakhatóságokat, valamint a nyilvánosságot.
(7) A nyilvánosság bevonására a 8. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdés, a 9. § és a 10. § (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
(8) Országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás esetén alkalmazni kell a 12-15. §-ban foglalt rendelkezéseket.
(9) A felügyelőség az összes adat ismeretében határoz és
  a) megadja az egységes környezethasználati engedélyt,
  b) elutasítja a kérelmet.
(10) A határozat tartalmára a 10. § (1), (4)-(7) bekezdése, a 20. § (3)-(8) bekezdése, a 21. § (7) bekezdése és a 22. § (1) bekezdése az irányadó.
(11) A határozat nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban az 5. § (6) bekezdése az irányadó.
(12) Az engedély módosítására a 20. § (9) és (10), valamint (12) bekezdésekben, a próbaüzem és az ellenőrzések feltételeire a 22. §, az adatszolgáltatásra vonatkozóan a 23. §-ban foglaltak az irányadók.
(13) Az (1) bekezdés szerinti összevont eljárásban az ügyintézés határideje négy hónap.
A környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összekapcsolásának szabályai - 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - 25. §
25. §  
(1) Az összekapcsolt eljárás két szakaszból áll, amelyet a (2)-(11) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével kell lefolytatni.
(2) Az összekapcsolt eljárás első szakasza a környezethasználó - az előzetes vizsgálatban kiadott határozat szerint és a 6. és 7. számú melléklet figyelembevételével elkészített - kérelmének a felügyelőséghez a 7. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint történő benyújtásával indul.
(3) Az összekapcsolt eljárás első szakaszát a környezeti hatásvizsgálati eljárás szabályai (8-15. §-ok) szerint kell lefolytatni. Ha a felügyelőség az első szakaszban nem utasítja el a kérelmet, a rendelkezésre álló információkat figyelembe véve végzésben állapítja meg, hogy a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység megvalósítását kizáró ok nem merült fel, továbbá melyek az egységes környezethasználati engedélyben a környezeti hatásvizsgálat alapján érvényesítendő feltételek, és szükség esetén, az eljárás második szakaszához benyújtandó dokumentáció tartalmára és példányszámára vonatkozó rendelkezéseket.
(4) A határozat vagy a végzés nyilvánosságra hozatalára az 5. § (6) bekezdése az irányadó.
(5)
(6) Az összekapcsolt eljárás második szakasza a (3) bekezdés szerinti végzés szerint és a 8. számú melléklet figyelembevételével elkészített dokumentációnak a felügyelőséghez a 18. §-ban meghatározottak szerint történő benyújtásával indul.
(7) Ha a környezethasználó a (3) bekezdés szerinti végzés jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül nem nyújtja be a végzésben előírt, az eljárás második szakaszának megindításához szükséges dokumentációt, ezt úgy kell tekinteni, hogy a környezethasználó a kérelmét visszavonta. A környezethasználó kérelmére a felügyelőség indokolt esetben engedélyezheti, hogy az eljárás második szakaszának megindításához szükséges dokumentációt a környezethasználó a (3) bekezdés szerinti végzés jogerőre emelkedésétől számított 12 hónapon belül nyújtsa be.
(8) Az összekapcsolt eljárás második szakaszát az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásra vonatkozó, a 17-18. §-ok, valamint 20. § (1)-(8) bekezdése, továbbá a 21. § szerint kell lefolytatni.
(9) Az engedély módosítására a 20. §-ának (9), (10), (12) bekezdésében, a próbaüzem és az ellenőrzések feltételeire a 22. §-ban, az adatszolgáltatásra vonatkozóan a 23. §-ban foglaltak az irányadók.
(10) Az eljárás második szakaszában, ha országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás feltételezhető, és az eljárás első szakaszában
  a) a 12-15. §-ok szerinti eljárást nem folytatták le, illetve
  b) a 12-15. §-ok szerinti eljárást lefolytatták, de ahhoz képest új, az országhatárokon átterjedő környezeti hatásokat befolyásoló körülmények merültek fel, nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a 12. § (4) bekezdése és a 13-15. §-ok szerinti rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(11) Az (1) bekezdés szerinti összekapcsolt eljárás időtartama eljárási szakaszonként három hónap.
(12) A határozat tartalmára a 10. § (1), (4)-(7) bekezdése, a 20. § (3)-(8) bekezdése, a 21. § (7) bekezdése és a 22. § (1) bekezdése az irányadó.